Với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục học sinh phát triển toàn diện, bên cạnh các hoạt động giáo dục, hoạt động giáo dục thể chất luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Nhằm tạo sân chơi bổ ích ...