Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế Hoạch Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2025, UBND quận Ba Đình xây dựng Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích

 - Nâng cao ý thức, tránh nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cả cộng đồng khi tham gia không gian mạng. 

- Từng bước xây dựng chuẩn mực văn hóa ứng xử, hướng đến hình thành ý thức, thói quen tích cực cho người sử dụng trên không gian mạng. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên không gian mạng.

 - Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng; tạo môi trường thông tin chính thống, lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu, tiêu cực. - Nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng. Ngăn chặn các nội dung thông tin xấu độc trên môi trường mạng.

 - Khai thác lợi thế của môi trường mạng để lan tỏa những giá trị văn hóa, xã hội tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

2. Yêu cầu 

- Đa dạng hóa hình thức, chú trọng tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện. Các giải pháp được triển khai phải thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên mạng, tập trung vào các nhóm đối tượng thường xuyên tham gia và có cảnh hưởng trên mạng xã hội.

- Việc trau dồi các thói quen tích cực trên không gian mạng phải được duy trì thường xuyên, phù hợp với các đối tượng và điều kiện của các cơ quan, đơn vị và cá nhân tham gia trên không gian mạng.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành văn hóa ứng xử trên không gian mạng Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi cung cấp, sử dụng, quản lý thông tin trên mạng. Chủ động xây dựng, phổ biến 2 tài liệu hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin và cách ứng xử khi tham gia không gian mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và cả cộng đồng.

 - Tùy vào điều kiện của mỗi đơn vị cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền như: Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên không gian mạng, trong đó quan tâm đến đối tượng là học sinh, giáo viên các trường thuộc quận. Vận động các đoàn viên, thanh thiếu niên nâng cao ý thức, tránh nhiệm khi tham gia không gian mạng, có kỹ năng sử dụng Internet an toàn và hiệu quả. - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, các hành vi ứng xử văn hóa trong hoạt động tuyên truyền, bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận. 

- Tuyên truyền trên hệ thống Cổng/trang thông tin điện tử của quận/phường về xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng. - Tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến như tìm hiểu pháp luật, viết về các hành động đẹp khi tham gia môi trường mạng, đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức, đoàn thể trực thuộc tham gia theo phương châm lành mạnh hóa thông tin trên môi trường mạng, xây dựng những trang, nhóm (fanpage, group) lan tỏa thông tin tích cực. Tiếp tục triển khai, phát động các phong trào, mô hình thi đua trong giới trẻ nhằm tạo dựng môi trường “xanh”, “bình yên” trên mạng.

- Phổ biến, hướng dẫn kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh, kỹ năng ứng xử văn hóa, phù hợp với lứa tuổi trên không gian mạng cho học sinh các trường trên địa bàn quận. Trang bị cho học sinh nhận thức về nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng, kỹ năng tự bảo vệ, địa chỉ cung cấp sự hỗ trợ, hướng dẫn khi gặp các vấn đề trong quá trình tương tác trên không gian mạng, biết cách nhận diện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng. 

- Tổ chức các hội nghị phổ biến kỹ năng sử dụng Internet an toàn, hiệu quả và ứng xử văn hóa trên không gian mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc quận. 2. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử quận và các trang mạng của các cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng và đúng quy định. Xây dựng và phát triển các chuyên trang, chuyên mục cung cấp thông tin chính thống về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô và quận thu hút được sự tham gia của đông đảo người sử dụng.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập trên môi trường mạng, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung thông tin phục vụ việc học sinh truy cập mạng, đổi mới cách thức tương tác giữa nhà trường với gia đình và học sinh, góp phần thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả, phù hợp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 3 - Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát thông tin trên Cổng thông tin điện tử và mạng xã hội có liên quan tới ngành mình, đơn vị mình (kể cả các thông tin trái chiều) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin xấu độc; thông tin vi phạm pháp luật; giả mạo cơ quan, tổ chức của Thành phố; các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 3. Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên mạng 

- Tăng cường thông tin tích cực, tạo môi trường thông tin lành mạnh, hạn chế các thông tin xấu độc, ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. - Nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, trang bị các kiến thức, kỹ năng viết tin bài cho cán bộ phụ trách viết tin bài trên cổng/trang thông tin điện từ của quận và phường.

 - Huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong phát hiện, đấu tranh với thông tin giả, thông tin xấu độc, thông tin có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em trên không gian mạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin quận - Chủ trì, phối hợp các phòng, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Kế hoạch. 

- Tham mưu tuyên truyền văn hóa ứng xử trên không gian mạng trên các hệ thống pano tuyên truyền cổ động trực quan, bảng Led trước cổng trụ sở UBND quận. 

- Chủ động phối hợp Ban Tuyên giáo Quận ủy, các cơ quan báo chí tăng cường các bài viết tuyên truyền về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. - Tham mưu công tác quản lý nhà nước về thông tin trên mạng. Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng, tạo môi trường thông tin lành mạnh.

- Định kỳ báo cáo, đánh giá sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch. Căn cứ theo tình hình thực tiễn tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh nội dung và giải pháp để thực hiện. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho học sinh các trường học trên địa bàn quận. Trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết khi tham gia môi trường mạng, hướng dẫn về cách ứng xử văn hóa, các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng; các kỹ năng tự bảo vệ minh, tìm kiếm địa chỉ cung cấp sự hỗ trợ, hướng dẫn, biết cách nhận diện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng. - Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh được đăng tải trên các trang Web của Phòng Giáo dục và đào tạo và các trường học thuộc quận. 

3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận 

- Chủ trì tuyên truyền về kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử văn hóa trên không gian mạng cho thanh niên các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn quận. - Đa dạng, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức Đoàn, Hội trực thuộc tham gia theo phương châm lành mạnh hóa thông tin trên môi trường mạng. Xây dựng mạng lưới các trang, nhóm (fanpage, group) tổ chức Đoàn, Hội từ quận đến cơ sở kết nối chặt chẽ, đảm bảo luồng thông tin chính thống được cập nhật kịp thời, xuyên suốt, hướng tới “mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực”. - Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình “Vùng xanh trên không gian mạng”. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, các hành vi ứng xử văn hóa trong hoạt động tuyên truyền, bảo vệ trẻ em trên địa bàn quận. 

5. Phòng Tư pháp Chủ trì tham mưu UBND quận tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, viết về các hành động đẹp khi tham gia môi trường mạng. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu UBND quận bố trí kinh phí triển khai của Kế hoạch theo quy định. 

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các đoàn thể chính trị- xã hội thuộc quận Tham mưu cho Quận ủy có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan, đơn vị khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng; Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để nhắc nhở, xử lý theo Điều lệ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin xấu, độc hại, thông tin vi phạm pháp luật, thông tin gây nguy hại đến uy tín của cá nhân, tổ chức, đơn vị; kịp thời nắm bắt, tổng hợp thông tin để phát hiện các nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên mạng, qua đó hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, xử lý theo quy định. 

- Phối hợp với phòng, ngành có liên quan thuộc quận để chủ động xây dựng và duy trì chuyên trang, chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Ba Đình nhằm nâng cao chất lượng cung cấp thông tin, phản ánh chính xác kịp thời về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt của quận gắn với xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. 

8. Ủy ban nhân dân 14 phường, cơ quan, đơn vị, trường học thuộc quận

 - Căn cứ yêu cầu nội dung đã nêu trong Kế hoạch,theo chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động xây dựng Kế hoạch của đơn vị mình nhằm triển khai cụ thể các giải pháp tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng khi tham gia không gian mạng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ các cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động cung cấp, quản lý, sử dụng thông tin trên không gian mạng; Nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp thông tin trên không gian mạng; Nâng cao năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên môi trường mạng.

 - Thực hiện nghiêm túc quy chế bảo đảm an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND thành phố về hướng dẫn xây dựng quy chế về an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. Thường xuyên rà soát và khắc phục điểm yếu về an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống CNTT tại đơn vị. Cảnh giác và không mở các tập tin hay đường dẫn lạ được gửi qua Facebook Messenger hay bất kỳ ứng dụng truyền thông báo khác (như viber, zalo, thư điện tử…). 

Thận trọng và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi đăng tải thông tin, hình ảnh của cá nhân, cơ quan, đơn vị lên mạng xã hội như: Facebook, viber, zalo,… UBND quận yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện Kế hoạch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp trình UBND quận xem xét giải quyết./. 

                                                                                                                                                                      

Nơi nhận: 

- UBND thành phố HN;                                                                                                                              

- Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

 - Thường trực Quận uỷ- ĐND quận; 

- Đ/c Chủ tịch và các Đ/c PCT UBND quận;

 - Các Ban Đảng Quận ủy và Trung tâm BDCT quận;

 - Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân quận;

- Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc quận; 

- Đảng uỷ - UBND các phường; 

- Lưu VT

                                                                                                                                                        


Tập tin đính kèm
Tác giả: TRƯỜNG MẦM NON TUỔI HOA - BA ĐÌNH
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 48
Hôm qua : 93
Tháng trước : 2.792